top of page

PRISGARANTI

Genom värmekonvertering från direktverkande el till exempelvis bergvärme, sänker du dina uppvärmningskostnader avsevärt.

Samtidigt ökar du värdet på huset, ofta med mer än investeringskostnaden. Samt att du värnar om miljön.

  • Värdeökning på huset

  • Avsevärt lägre varmvattenkostnad

  • Avsevärt lägre uppvärmningskostnad

  • Bättre komfort med jämnare och behagligare värme

 

Hur går en värmekonvertering till? 

När Ni har bestämt er för att ändra värmesystem, tar ni kontakt med oss. Vi besöker er för en kostnadsfri offert för ett nytt vattenburet värmesystem. Vi tittar på den bästa lösningen för en installation av ny värmekälla, t.ex. bergvärmepump, luft/vatten pump, frånluftspump eller fjärrvärme.

Bergen vid skymningen

Experter på bergvärme

Vi gör kompletta installationer av bergvärme till både privatpersoner och större fastigheter. Med våran ansenliga erfarenhet kan vi garantera att vi utför ett arbete som gör både våran kund och oss själva nöjda. Ni kan kika på våran prislista för att kolla vad en allmän installation kostar eller så kan ni ringa till oss så enas vi om en lösning som passar er bäst.

Vad är bergvärme?

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem.

 

Så här går det till:

 

Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa, till högsommaren, när middagssolens strålar värmer marken djupt ned. När höstlöven faller finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regnig och kall.

 

Om det skulle bli varmt i huset kan samma system användas för kylning. Genom att utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12 °C) utnyttjar även passiv kyla naturens resurser – till kyla i stället för till värme.

Vindkraftverk i bergen

Vad är luft/vatten?

Ni kan kika på våran prislista för att kolla vad en allmän installation kostar eller så kan ni ringa till oss så klurar vi tillsammans ut en lösning som passar er bäst.

 

Kanske undrar du hur det är möjligt att värma sitt hus med luft? Det värmepumpen lyckas med, är konststycket att koncentrera värmeenergin i uteluften så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

 

 

Lite förenklat går det till så här; uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur.

 

En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form

– beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

luft.png

Vad är frånluft?

Ni kan kika på våran prislista för att kolla vad en allmän installation kostar eller så kan ni ringa till oss så enas vi ut en lösning som passar er bäst.

 

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. Du återanvänder alltså gammal förbrukad luft, så du slipper elda får kråkorna.

 

Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny utomhusluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

 

Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

rör

Undercentraler & Fjärrvärme

Projektteam har erfarenheter av större undercentraler där vi bland annat levererar och installerar fjärrvärmecentraler.

 

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga att ett stort system levererar till många användare inom ett visst geografiskt område (till exempel tätort).

 

Jämfört med småskaligare alternativ är värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk mer effektivt och förbrukar därför en mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den tillåter dessutom samtidig elproduktion och mer avancerad rökgasrening. För konsumenten är det en enkel uppvärmningsform som kräver liten arbetsinsats.

bottom of page